Законы и подзаконные акты

Законы и подзаконные акты (10)

Суббота, 09 Август 2008 12:11

Налог с оборота

Автор

 

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ ЗАКОНА О НАЛОГЕ С ОБОРОТА

Käibemaksumääraga 9% maksustatavad ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja hügieenitooted, meditsiiniseadmed ning abivahendid         [RTL 2008, 102, 1456 – jõust. 1.01.2009]

Sotsiaalministri 4. detsembri 2006. a määrus nr 63 

Maksulao nõuded, maksulao pidamise loa väljastamise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning maksuladustamisel oleva kauba hoidmise ja vedamise kord

Rahandusministri 27. detsembri 2005. a määrus nr 88 

Maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreerimata isiku poolt uue transpordivahendi ühendusesisesel soetamisel käibemaksu tasumise kord

Rahandusministri 30.03.04 määrus nr 38 

Käibemaksuseaduse alusel kehtestatud rahandusministri määruste muutmine

Rahandusministri 27.detsembri 2005 määrus nr 89 

Välisesinduse, diplomaadi, Euroopa Ühenduse institutsiooni ning NATO liikmesriigi ja muu välisriigi relvajõudude ning rahvusvahelise sõjalise peakorteri ja rahvusvahelise sõjalise õppeasutuse poolt imporditava kauba käibemaksust vabastamise kord ja tingimused ning käibemaksu tagastamise kord ja tingimused

Vabariigi Valitsuse 16.04.04 määrus nr 109

 Uue transpordivahendi soetamisel tasutud käibemaksu erijuhul tagastamise kord

Rahandusministri 07.04.04 määrus nr 75

Maksustatava ja maksuvaba käibe, arvestatud käibemaksu ning teistelt registreeritud maksukohustuslastelt saadud maksustatava käibe või "Käibemaksuseaduse" § 4 lõikes 2 nimetatud ettevõtluses kasutatava kauba või teenuse eest tasumisele kuuluva ning "Käibemaksuseaduse" § 3 lõike 4 punktides 2-5 nimetatud saadud teenuse või soetatud kauba maksustatavalt väärtuselt arvestatud või imporditud kauba eest tasutud sisendkäibemaksu kohta igapäevase arvestuse pidamise kord

Rahandusministri 30.03.04 määrus nr 40 

Kauba või teenuse harilikust väärtusest madalama hinnaga võõrandamiseks maksukohustuslasele antava sihtotstarbelise toetuse maksustatava väärtuse hulka arvamise ja maksustamise kord

Rahandusministri 30.03.04 määrus nr 41 

Reisijate liikluseks avatud rahvusvahelise lennujaama tollikontrolli tsoonis asuvas müügipunktis võõrandatava kauba ekspordina käsitamise kord

Rahandusministri 07.04.04 määrus nr 66 

Käibedeklaratsiooni vorm

Rahandusministri 07.04.04 määrus nr 67 

Välisriigi maksukohustuslasele käibemaksu tagastamise kord ja käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm ning humanitaarabi korras kaupa eksportivale isikule käibemaksu tagastamise kord

Rahandusministri 07.04.04 määrus nr 68 

Kauba ühendusesisese käibe aruande vorm ja täitmise juhend ning kauba ühendusesisese käibe muutmise aruande vorm ja täitmise juhend  

Rahandusministri 07.04.04 määrus nr 69 

Käibemaksugrupi registreerimise kord, registreerimisavalduse vorm, registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm ning käibemaksugrupi registrist kustutamise kord

 Määrus kehtestatakse «Käibemaksuseaduse» § 26 lõike 14 alusel.  

Ühe maksukohustuslasena registreerimise kord, registreerimisavalduse vorm, registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm ning maksukohustuslaste taotlusel nende ühe maksukohustuslasena registreerimise otsuse kehtetuks tunnistamise kord  

Rahandusministri 07.04.04 määrus nr 71

Välisesindusele, diplomaadile, ühenduse institutsioonile ning NATO liikmesriigi ja muu välisriigi relvajõududele ning rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ning rahvusvahelisele sõjalisele õppeasutusele Eestis soetatud kaupade eest tasutud käibemaksu tagastamiseks esitatava taotluse vorm  

Rahandusministri 07.04.04 määrus nr 74

Uue transpordivahendi soetamisel tasutud käibemaksu erijuhul tagastamise kord  

Rahandusministri 07.04.04 määrus nr 75

Isiku maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm ja maksukohustuslase registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm  

Rahandusministri 07.04.04 määrus nr 76

Piiratud maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm ja registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm  

Rahandusministri 07.04.04 määrus nr 77

Суббота, 09 Август 2008 12:10

Подоходный налог

Автор

 

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ ЗАКОНА О ПОДОХОДНОМ НАЛОГЕ

Seotud isikute vahel tehtud tehingute väärtuse määramise meetodid 

Rahandusministri 10. novembri 2006. a määrus nr 53     

Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord

Vabariigi Valituse 14. juuli 2006. a määrus nr 164

Töölähetuse kulude hüvitiste ja päevaraha määrad ning nende maksmise tingimused ja kord

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2000. a määrus nr 453

Teenistuslähetuse kulude hüvitamise ja päevaraha maksmise tingimused, ulatus ja kord

Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 2001. a määrus nr 108

Residentsuse ja tulu saaja tõendamine välislepingu rakendamiseks

Rahandusministri 21.01.2004. a määrus nr 13

Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määrus nr 107

Tulumaksuseadusest tulenevate õigusaktide kinnitamine.
Määrusega on kinnitatud "Koolituskulude ja õppelaenu intresside tulust mahaarvamise kord" ,"Erisoodustuste hinna määramise kord" ning "Seotud isikute vahel tehtud tehingu väärtuse määramise meetodid

Vabariigi Valitsuse 29.12.1999. a määrus nr 120

Rahandusministri 29. detsembri 1999. a määruse nr 120 "Tulumaksuseadusest tulenevate õigusaktide kinnitamine" muutmine” (jõustub 01.01.2008)

Rahandusministri 3. septembri 2007. a määrus nr 46

Õppe ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks antavate stipendiumide tulumaksust vabastamise tingimused

Vabariigi Valitsuse 20.06.2000. a määrus nr 196

Nimekiri territooriumidest, mida ei loeta madala maksumääraga territooriumideks

Vabariigi Valitsuse 11.01.2000. a määrus nr 11

Mitteresidentide, kelle tulu ei maksustata tulumaksuga, registreerimise korra kinnitamine

Välisministri 5.01.2000. a määrus nr 1

Суббота, 09 Август 2008 12:10

Социальный налог

Автор
Суббота, 09 Август 2008 12:09

Платеж по страхованию от безработицы

Автор

 

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ ЗАКОНА О СТРАХОВАНИИ ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ

Töötuskindlustusmakse määrad 2008. aastal

Vabariigi Valitsuse 29.11.2007. a määrus nr 238

Töötuskindlustusmakse määrad 2007. aastal

Vabariigi Valitsuse 24.11.2006. a määrus nr 241 

Töötuskindlustusmakse määrad 2006. aastal

Vabariigi Valitsuse 24.11.2005. a määrus nr 285

Kindlustatule makstud tasude ja tasudelt kinnipeetud töötuskindlustusmakse tõendi vorm 

Sotsiaalministri 6.12.2006. a määrus nr 64

Суббота, 09 Август 2008 12:07

Земельный налог

Автор

 

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ ЗАКОНА О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ

Maamaksuseaduse rakendamise kord   

Rahandusministri 17.01.2001 määrus nr 10

Kohalike omavalitsuste poolt maksuametile esitatavate andmete loetelu ning nende esitamise kord  

Rahandusministri 21.12.2000 määrus nr 112