Указываемые на счетах ссылки (01.01.2013)

Оцените материал
(0 голосов)

arve09janНалогово-таможенный департамент составил подробную таблицу (на эстонском языке), помогающую определить, какую именно ссылку нужно проставлять на том или ином счете.

Налогово-таможенный департамент составил подробную таблицу (на эстонском языке), помогающую определить, какую именно ссылку нужно проставлять на том или ином счете.

Nr

Teenus

Käibemaksu-seadus (KMS)

Direktiiv 2006/112

 

 

Teenuse käibe tekkimise koht ei ole Eesti ning seoses sellega maksustatakse teenust 0% määraga (KMS § 15 lg 4 punkt 1)

 

 

1

Teenuse osutamine teise liikmesriigi maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreeritud isikule, välja arvatud KMS § 10 lg 2 ja § 10 lg 4 punktides 1 ­­- 8 nimetatud juhtudel. (KMS § 10 lg 4 p 9)

„Pöördmaksustamine“

(ingl. k „Reverse charge“)

2

Teenuse osutamine ettevõtlusega tegelevale ühendusvälise riigi isikule, välja arvatud KMS § 10 lg 2 ja § 10 lg 4 punktides 1-8 nimetatud juhtudel. (KMS § 10 lg 4 p 9)

§ 15 lg 4 p 1

     _

3

Välisriigis asuva kinnisasjaga seotud teenus, sealhulgas ehitamine, hindamine või hooldamine või kinnisasja võõrandamiseks, ehitamise ettevalmistamiseks või korraldamiseks osutatav teenus ja majutusteenus. (KMS § 10  lg 4 p 1)

§ 15 lg 4 p 1

      _

4

Osutatakse välisriigis kultuuri-, kunsti-, spordi-, haridus-, teadus- või meelelahutusteenust või messi või näitusega seotud teenust isikule, kes ei ole üheski liikmesriigis maksukohustuslasena ega piiratud maksukohustuslasena registreeritud isik ega ettevõtlusega tegelev ühendusvälise riigi isik. Teenuse hulka arvatakse ka asjaomase ürituse korraldamine ja kõrvalteenuse osutamine. (KMS § 10 lg 4 p 2)

§ 15 lg 4 p 1

       _

5

Osutatakse välisriigis kultuuri-, kunsti-, spordi-, haridus-, teadus- või meelelahutusüritusele või messile või näitusele sissepääsu teenust või sissepääsuteenusega seotud kõrvalteenust maksukohustuslasele või piiratud maksukohustuslasele või ettevõtlusega tegelevale ühendusvälise riigi isikule. (KMS § 10 lg 4 p 21

§ 15 lg 4 p 1

 ­      _

6

Töö välisriigis asuva vallasasjaga või hinnatakse välisriigis asuvat vallasasja ning teenus osutatakse isikule, kes ei ole üheski liikmesriigis maksukohustuslasena ega piiratud maksukohustuslasena registreeritud isik ega ettevõtlusega tegelev ühendusväline isik. ( KMS § 10 lg 4 p 3)

§15 lg 4 p 1

        _

7

Osutatakse väljaspool Eestit reisijateveo teenust, kaasa arvatud reisijate isikliku pagasi ja isikliku transpordivahendi vedu. ( KMS § 10 lg 4 p 4)

§ 15 lg 4 p 1

        _

8

Transpordivahend antakse välisriigis lühiajaliselt üürile, rendile või kasutusvaldusesse. (KMS § 10 lg 4 p 41)

§ 15 lg 4 p 1

        _

9

Transpordivahend ( va huvi- ja lõbusõidulaev) antakse üürile, rendile või kasutusvaldusesse isikule, kes ei ole üheski liikmesriigis maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreeritud isik ega ettevõtlusega tegelev ühendusvälise riigi isik ja kelle asu- või elukoht on välisriigis, va lühiajaline üürile, rendile või kasutusvaldusesse andmine. (KMS § 10 lg 4 p 42)

§ 15 lg 4 p 1

_  

10

Huvi- või lõbusõidulaev antakse üürile-, rendile- või kasutusvaldusesse isikule, kes ei ole üheski liikmesriigis maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreeritud isik ega ettevõtlusega tegelev ühendusvälise riigi isik ja teenuse osutaja asukoht või püsiv tegevuskoht on välisriigis, va KMS § 10 lg 4 punktis 41 sätestatud juhul. (KMS 10 lg 4 p 43)

§ 15 lg 4 p 1

         _

11

Osutatakse ühenduse territooriumil toimuva reisijateveo ajal restorani- või toitlustusteenust sellise vee- või õhusõiduki pardal või rongis, mis väljub teisest liikmesriigist rahvusvahelisele reisile. (KMS § 10 lg 4 p 5)

§ 15 lg 4 p 1

       _

12

Osutatakse välisriigis restorani- ja toitlustusteenust, va KMS §10 lg 2 p 5 nimetatud juhul. (KMS § 10 lg 4 p 51)

§ 15 lg 4 p1

        _

13

Osutatakse kauba teisest liikmesriigist Eestisse või väljaspool Eestit vedamise teenust, kaasa arvatud kaubaveoga seotud transpordivahendi vedu, või korraldatakse sellist kaubavedu isikule, kes ei ole üheski liikmesriigis maksukohustuslasena ega piiratud maksukohustuslasena registreeritud isik ega ettevõtlusega tegelev ühendusevälise riigi isik. (KMS § 10 lg 4 p 6)

§ 15 lg 4 p 1

        _

14

Osutatakse väljaspool Eestit kaubaveoga seotud kõrvalteenust isikule, kes ei ole üheski liikmesriigis maksukohustuslasena ega piiratud maksukohustuslasena registreeritud isik ega ettevõtlusega tegelev ühendusevälise riigi isik. (KMS §10 lg 4 p 7)

§ 15 lg 4 p 1

        _

15

Vahendatakse tehingut või toimingut, mille käibe tekkimise koht ei ole Eesti, ning vahendamisteenust osutatakse isikule, kes ei ole üheski liikmesriigis maksukohustuslasena ega piiratud maksukohustuslasena registreeritud isik ega ettevõtlusega tegelev ühendusevälise riigi isik. (KMS § 10 lg 4 p 8)

§ 15 lg 4 p 1

       _

16

KMS § 10 lõikes 5 nimetatud teenuste osutamine ettevõtlusega mittetegelevale ühendusvälise riigi isikule.

§ 15 lg 4 p 1

      _

       
 

 

Teenust maksustatakse 0% määraga, välja arvatud KMS § 15 lg 4 punktis 1 toodud juhul (ülal loetletud) 

   

17

Rahvusvahelise reisi ajal laeval või õhusõidukil reisijale osutatav reisiks vajalik teenus. 

§ 15 lg 4 p 2

Art 37 (3)

18

Rahvusvahelistes vetes sõitva laeva teenindamisega otseselt seotud sadamateenus. 

§ 15 lg 4 p 3

Art 148(d)

19

Peamiselt rahvusvahelistel lende korraldava lennuettevõtja õhusõiduki teenindamisega otseselt seotud navigatsiooniteenus ja lennuväljateenus. 

§ 15 lg 4 p 4

Art 148(g)

20

Rahvusvahelistes vetes sõitva merelaeva, välja arvatud ettevõtlusega mitteseotud huvi- või lõbusõiduks kasutatava laeva, remontimine, hooldamine, prahtimine, rendile või kasutusvaldusesse andmine või sellisel merelaeval kasutatava seadme remontimine, hooldamine, rendile või kasutusvaldusesse andmine.

§ 15 lg 4 p 6

Art 148(c)

21

Peamiselt rahvusvahelisi lende teostava lennuettevõtja kasutatava õhusõiduki remontimine, hooldamine, prahtimine, rendile või kasutusvaldusesse andmine või sellises õhusõidukis kasutatava seadme remontimine, hooldamine, rendile või kasutusvaldusesse andmine. 

§ 15 lg 4 p 6

Art 148 (f)

22

Vahendamisteenus, kui vahendatakse tehingut, mille käive tekib ühendusevälises riigis. 

§ 15 lg 4 p 7

Art 153

23

Vahendamisteenus, kui vahendatakse järgnevat kaupa:

 • eksporditav kaup;
 • rahvusvahelistes vetes sõitev merelaev (välja arvatud ettevõtlusega mitte seotud huvi- või lõbusõitudeks kasutatav merelaev) ja sellise merelaeva varustus, seadmed, varuosad, kütus ja muud varud ning reisijale kohapeal tarbimiseks võõrandatav kaup, välja arvatud ühenduse vetes sõitval merelaeval kaasamüüdav kaup;
 • peamiselt rahvusvahelisi lende korraldava lennuettevõtja kasutatav õhusõiduk ning selle varustus, seadmed, varuosad, kütus ja muud varud ning reisijale kohapeal tarbimiseks võõrandatav kaup, välja arvatud ühendusesisesel lennul õhusõidukis kaasamüüdav kaup;
 • kaup, mis võõrandatakse ja toimetatakse teise liikmesriiki diplomaatilisele esindajale, konsulaarametnikule (välja arvatud aukonsul) ning erimissiooni ja Välisministeeriumi tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esindajale või esindusele, diplomaatilisele esindusele või konsulaarasutusele, erimissioonile ning ühenduse institutsioonile;
 • teise liikmesriiki, mis on Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (edaspidi NATO) liikmesriik, võõrandatav ja toimetatav kaup mis tahes muu NATO liikmesriigi relvajõudude või nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu tarbeks või toitlustamiseks, kui need relvajõud osalevad ühises kaitsetegevuses;
 • Eesti Pangale võõrandatav kuld.

§ 15 lg 4 p 7

Art 153

24

Vahendamisteenus, kui vahendatakse järgnevat teenust:

 • rahvusvahelise reisi ajal laeval või õhusõidukil reisijale osutatav reisiks vajalik teenus; 
 • rahvusvahelistes vetes sõitva laeva teenindamisega otseselt seotud sadamateenus;
 • peamiselt rahvusvahelisi lende korraldava lennuettevõtja õhusõiduki teenindamisega otseselt seotud navigatsiooniteenus ja lennuväljateenus;
 • rahvusvahelistes vetes sõitva merelaeva, välja arvatud ettevõtlusega mitteseotud huvi- või lõbusõiduks kasutatava laeva, remontimine, hooldamine, prahtimine, rendile või kasutusvaldusesse andmine või sellises merelaeval kasutatava seadme remontimine, hooldamine, rendile või kasutusvaldusesse andmine;
 • peamiselt rahvusvahelisi lende teostava lennuettevõtja kasutatava õhusõiduki remontimine, hooldamine, prahtimine, rendile või kasutusvaldusesse andmine või sellises õhusõidukis kasutatava seadme remontimine, hooldamine, rendile või kasutusvaldusesse andmine;
 • kauba eksportimiseks osutatav kaubaveoteenus, kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused;
 • kauba importimiseks osutatav kaubaveoteenus, kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused, kui nimetatud teenuste kulu on arvatud imporditava kauba maksustatava väärtuse hulka;
 • töö vallasasjaga, mis on selle teenuse osutamiseks soetatud Eestist või  toimetatud Eestisse ning see vallasasi toimetatakse pärast teenuse osutamist ühendusest välja;
 • teenus mida osutatakse käibemaksuseaduse § 15 lõike 3 punktides 5 või 6 nimetatud isikule, esindusele, asutusele, erimissioonile, ühenduse institutsioonile või relvajõule. 

§ 15 lg 4 p 7

Art 153

25

Välistransiidi tolliprotseduuril oleva kauba veoteenus, sellise kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused, kui see vedu moodustab osa veost, mis algab või lõpeb ühendusevälises riigis.

§ 15 lg 4 p 8

      _

26

Kauba eksportimiseks osutatav kaubaveoteenus, kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused.

§ 15 lg 4 p 9

Art 146 (1) (e)

27

Kauba importimiseks osutatav kaubaveoteenus, kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused, kui nimetatud teenuste kulu on arvatud imporditava kauba maksustatava väärtuse hulka.

§ 15 lg 4 p 10

Art 146 (1) (e)

28

Kauba vedu Assooridele või Madeirale või sealt Eestisse või teise liikmesriiki.

§ 15 lg 4 p 11

Art 142

29

Töö vallasasjaga, mis on selle teenuse osutamiseks soetatud Eestist või toimetatud Eestisse ning see vallasasi toimetatakse pärast teenuse osutamist ühendusest välja.

§ 15 lg 4 p 12

Art 146 (1) (d)

30

Eestis osutatakse reisijateveo teenust (nimetatud KMS § 10 lg 2 p 3), kaasaarvatud reisijate isikliku pagasi ja isikliku transpordivahendi vedu, kui Eestis osutatav reisijateveo teenus on rahvusvahelise reisi osa.

§ 15 lg 4 p 13

Art 382

31

Teenus, mida osutatakse välisriigis asuvale käibemaksuseaduse § 15 lõike 3 punktides 5 või 6 nimetatud isikule, esindusele, asutusele, erimissioonile, ühenduse institutsioonile või relvajõule.

§ 15 lg 4 p 14

Art 151(1)

 

Maksuvabad teenused

   

32

Universaalne postiteenus postiseaduse tähenduses ja riikliku pensionikindlustuse seadusega ettenähtud korras riiklike pensionide, abirahade, toetuste ja hüvitiste posti vahendusel väljamaksmine.

§ 16 lg 1 p 1

Art 132 (1) (a)

33

Tervishoiuteenus tervishoiuteenuse korraldamise seaduse tähenduses. 

§ 16 lg 1 p 2

Art 132 (1) (b) ja (c)

34

Sotsiaalministri määrusega kinnitatud nimekirjas nimetatud inimorgan või –kude, inimveri või inimverest valmistatud verepreparaat ja rinnapiim.

§ 16 lg 1 p 2

Art 132 (1) (d)

35

Hambatehniku poolt kutsealases tegevuses osutatav teenus.

§ 16 lg 1 p 21

Art 132 (e)

36

Teenus, mida mittetulundusühing tasuta või liikmemaksu eest osutab oma liikmele, ning spordirajatise või spordivahendite kasutamise teenus, mida mittetulundusühing osutab füüsilisele isikule. 

§ 16 lg 1 p 3

Art 132 (1) (f) või (l) või (m)

37

Sotsiaalhoolekande seaduse § 10 punktides 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 4, 5, 51 ja 6 nimetatud sotsiaalteenus ja § 10 punktis 21 nimetatud riigi- või kohaliku omavalitsuse eelarvest rahastatav sotsiaalteenus.

§ 16 lg 1 p 4 

Art 132 (1) (g)

38

Laste ja noorukite kaitsega seotud turvakoduteenus.

§ 16 lg 1 p 5 

Art 132 (1) (h)

39

Alus-, põhi-, kutse-, kesk- või kõrghariduskoolitus, sealhulgas õppevahend, mille koolitusteenuse osutaja võõrandab teenuse saajale, üldhariduskoolitusega seotud eraõppetunni andmine ja muu koolitus, välja arvatud ärilistel eesmärkidel antav muu koolitus.

§ 16 lg 1 p 6

Art 132 (1) (i) või (j)

40

Haige, vigastatu või puudega inimese vedu selleks kohandatud sõidukiga, mis vastab liiklusseaduses kehtestatud nõuetele.

§ 16 lg 1 p 7

Art 132 (1) (p)

41

Teenus, mida sõltumatu isikuteühendus osutab oma liikmele, kui on täidetud järgmised tingimused: teenuse saaja käive on 90% ulatuses maksuvaba või tema tegevus ei kuulu käibemaksuga maksustamisele; teenus on otseselt vajalik liikme põhitegevuseks ning teenuse eest makstav tasu ei ületa teenuse osutamiseks tehtud kulutusi.

§ 16 lg 1 p 8

Art 132 (1) (f)

42

Kindlustusteenus, sealhulgas edasikindlustus- ja kindlustusvahendusteenus.

§ 16 lg 2 p 1

Art 135 (1) (a)

43

Kinnisasja või selle osa üürile, rendile või kasutusvaldusesse andmine. 

§ 16 lg 2 p 2

Art 135 (1) (l)

44

Väärtpaber 

§ 16 lg 2 p 6

Art 135 (1) (f)

45

Loteriipilet ja hasartmängu korraldamine, välja arvatud kaubandusliku loterii korraldamine ning sellise osavusmängu korraldamine, mille ainus võimalik võit on uuesti osaleda samas mängus.

§ 16 lg 2 p 7

Art 135 (1) (i)

46

Investeeringukulla võõrandamise või võõrandamislepingu sõlmimisega seotud teenus või nende käibega seotud teenus, mida osutab teise isiku nimel ja arvel tegutsev agent.

§ 16 lg 2 p 8

Art 347

47

Käibemaksuseaduse § 16 lg 21 nimetatud finantsteenused:

1) hoiustamistehingud avalikkuselt hoiuste ja muude tagasimakstavate rahaliste vahendite kaasamiseks;
2) laenutehingud, sealhulgas tarbijakrediit, hüpoteeklaenud ja muud äritehingute finantseerimise tehingud;
3) liisingutehingud;
4) arveldus-, sularaha siirdamise ja muud raha edastamise tehingud;
5) mittesularahaliste maksevahendite, näiteks elektrooniliste maksevahendite, e-raha, reisitšekkide ja vekslite väljastamine ja haldamine;
6) tagatis- ja garantiitehingud ning muud isikule tulevikus siduvaid kohustusi tekitavad tehingud;
7) tehingud nii oma kui ka klientide arvel väärtpaberituru seaduse §-s 2 sätestatud kaubeldavate väärtpaberite ja välisvaluutaga ning muud rahaturutehingud, sealhulgas tehingud tšekkide, vekslite, hoiusesertifikaatide ja muude selletaoliste instrumentidega;
8) väärtpaberite emiteerimise, müügi ja ostmisega seotud tehingud ja toimingud;
9) rahamaakleri tegevus;
10) käesoleva lõike punktides 1–9 nimetatud teenustega seotud läbirääkimisteenus;
11) investeerimisfondide seaduses sätestatud investeerimisfondi ja muu finantsjärelevalve alla kuuluva Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi investeerimisfondi valitsemine, sealhulgas fondivalitseja ülesannete edasiandmise korral fondi valitsemisega seonduvate teenuste osutamine fondile.

§ 16 lg 21 vastavale punktile

Art 135 (1) punktid b kuni g

 

 

Erikord

   

48

Erikorra alusel maksustatav reisiteenus

„Kasuminormi maksustamise kord – reisibürood“
(ingl. k „Margin scheme – Travel agents“)

 

Nr

 Kaup

KMS

Direktiiv

2006/112

 

 

Kaupa maksustatakse 0% määraga

 

 

1

Kauba võõrandamine teise liikmesriigi maksukohustuslasele või piiratud maksukohustuslasele koos selle toimetamisega Eestist teise liikmesriiki ning aktsiisikauba võõrandamine teise liimesriigi isikule koos selle toimetamisega Eestist teise liimesriiki.  

§ 15 lg 3 p 2

Art 138

2

Kauba toimetamine Eestist teise liikmesriiki oma seal toimuva ettevõtluse tarbeks, sealhulgas äriühingu ja tema teises liikmesriigis asuva püsiva tegevuskoha vaheline kauba üleandmine. (eeldusel, et kaupade toimetamist käsitatakse teises liikmesriigis ühendusesisese kauba soetusena ning Eesti äriühing on end teises liikmesriigis maksukohustuslasena registreerinud).

§ 15 lg 3 p 2

Art 138

3

Võrgu kaudu edastatava maagaasi või elektri-, soojus-või jahutusenergia võõrandamine teise liikmesriigi edasimüüjale või muule isikule, kes Eestis seda kaupa ei kasuta. (KMS § 9 lg 2 p 3)

„Pöördmaksustamine“

( ingl. k „Reverse charge“)

4

Rahvusvahelistes vetes sõitev merelaev (välja arvatud ettevõtlusega mitteseotud huvi- või lõbusõitudeks kasutatav merelaev) ja sellise merelaeva varustus, seadmed, varuosad, kütus ja muud varud ning reisijale kohapeal tarbimiseks võõrandatav kaup. (kaasamüüdava kauba korral ei rakendata).

§ 15 lg 3 p 3

Merelaev, seadmed ja varuosad art 148 (c).
Merelaeva varustus ja kütus art 148 (a).
Kohapeal tarbimiseks võõrandatav kaup art 37 (3).

5

Peamiselt rahvusvahelisi lende korraldava lennuettevõtja kasutatav õhusõiduk ning selle varustus, seadmed, varuosad, kütus ja muud varud ning reisijale kohapeal tarbimiseks võõrandatav kaup. (kaasamüüdava kauba korral ei rakendata)

§ 15 lg 3 p 4

Õhusõiduk, seadmed ja varuosad art 148 (f).
Õhusõiduki varustus ja kütus art 148 (e).
Kohapeal tarbimiseks võõrandatav kaup art 37 (3).

6

Kaup, mis võõrandatakse ja toimetatakse teise liikmesriiki diplomaatilisele esindajale, konsulaarametnikule (välja arvatud aukonsul) ning erimissiooni ja Välisministeeriumi tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esindajale või esindusele, diplomaatilisele esindusele või konsulaarasutusele, erimissioonile ning ühenduse institutsioonile.

§ 15 lg 3 p 5

Art 151 (1)

7

Teise liikmesriiki, mis on Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (edaspidi NATO) liikmesriik, võõrandatav ja toimetatav kaup mis tahes muu NATO liikmesriigi relvajõudude või nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu tarbeks või toitlustamiseks, kui need relvajõud osalevad ühises kaitsetegevuses.

§ 15 lg 3 p 6

Art 151 (1)

8

Vabatsoonis või vabalaos olev ühenduseväline kaup (ühenduse tolliseadustiku tähenduses), kui seda kaupa ei ole suunatud ühelegi tolliprotseduurile ning seda ei ole tarbitud ega kasutatud muudel kui tollieeskirjades ettenähtud juhtudel.

§ 15 lg 3 p 7

Art 156 (1) (b)

9

Vabatsooni või vabalattu paigutatud või muu ühenduseväline kaup, mis on suunatud tolliladustamise tolliprotseduurile, peatamissüsteemiga seestöötlemise tolliprotseduurile, transiidi tolliprotseduurile või impordimaksudest täieliku vabastusega ajutise impordi tolliprotseduurile, või ajutiselt ladustatud ühenduseväline kaup tingimusel, et seda kaupa ei ole viidud tollijärelevalve alt ebaseaduslikult välja ja ei ole tarbitud ega kasutatud muudel kui tollieeskirjades ettenähtud juhtudel.

§ 15 lg 3 p 8

Art 156 (1) (a) (b) (c)

10

Ekspordi eesmärgil vabatsooni või vabalattu toimetatav ja võõrandatav ühenduse kaup ja vabatsoonis või vabalaos olev ühenduse kaup, mis eksporditakse kahe kuu jooksul vabatsooni või vabalattu toimetamisest.

§ 15 lg 3 p 9

Art 156 (1) (b)

11

Eesti Pangale võõrandatav kuld. 

§ 15 lg 3 p 10

Art 152

12

Direktiivi 2006/112/EÜ V lisas nimetatud kaup, kui see suunatakse viivitamata maksuladustamisele või on maksuladustatud ja tehinguga ei kaasne kauba maksuladustamise lõpetamine. (va juhul kui tarbimisse lubatud kütus on paigutatud ka aktsiisilattu)

§ 15 lg 3 p 11

Art 160

13

Aktsiisilattu paigutatud ajutises aktsiisivabastuses olev aktsiisikaup, kui tehinguga ei kaasne kauba aktsiisilaost väljatoimetamist, välja arvatud aktsiisikauba toimetamine ühest aktsiisilaost teise.

§ 15 lg 3 p 12

Art 160 (1) (b)

14

Ühendusevälise riigi füüsilisele isikule müüdava kauba ekspordina käsitamine.

§ 5 lg 2

Art 147

       
 

Maksuvabad kaubad

   

15

Hambaarsti või hambatehniku poolt võõrandatav hambaprotees.

§ 16 lg 1 p 21

Art 132 (1) (e)

16

Kinnisasi või selle osa. (Maksuvabastust ei kohaldata kinnisasjale, mille oluline osa on ehitis ehitusseaduse tähenduses või ehitise osa, mis võõrandatakse enne ehitise või selle osa esmast kasutuselevõttu; ega kinnisasjale, mille oluline osa on oluliselt parendatud ehitis või selle osa ning mis võõrandatakse enne ehitise või selle osa parendamisele järgnevat taaskasutuselevõttu, ning krundile planeerimisseaduse tähenduses, kui sellel ei asu ehitist)

§ 16 lg 2 p 3 

Art 135 (1) (j) või (k)

17

Eesti Vabariigis kehtiv postimaksevahend, kui müüakse nimiväärtuses.

§ 16 lg 2 p 4

Art 135 (1) (h)

18

Investeeringukuld.

§ 16 lg 2 p 8

Art 346

19

Kaup, mille soetamisel puudus õigus sisendkäibemaksu mahaarvamiseks, välja arvatud juhul, kui kaup on soetatud enne soetaja maksukohustuslasena registreerimist või kui kauba soetamisel on sisendkäibemaks maha arvatud osaliselt.

§ 16 lg 2 p 9

Art 136

 

 

Erisätted

   

20

Uue transpordivahendi ühendusesisene võõrandamine.

§ 15 lg 3 p 2 + andmed, mis tõendavad, et on uus transpordi-vahend

Art 138 (2) (a) + andmed, mis tõendavad, et on uus transpordi-vahend

21

Kolmnurktehingu puhul kauba võõrandaja. (esimese liikmesriigi maksukohustuslane, kes käsitab tehingut kauba ühendusesise käibena )

§ 15 lg 3 p 2

Art 138

22

Kolmnurktehingu puhul kauba edasimüüja. 

„Pöördmaksustamine“
( ingl. k „Reverse charge“)

23

Kasutatud kauba edasimüügi maksustamine erikorra alusel. (KMS § 41 ja § 42)

„Kasuminormi maksustamise kord – kasutatud kaubad“
(ingl. k. „Margin sceme – Second-hand goods“)

24

Originaalkunstiteose edasimüügi maksustamine erikorra alusel. (§ 41 ja § 42)

„Kasuminormi maksustamise kord – kunstiteosed“
(ingl. k „Margin sceme –Works of art“)

25

Kollektsiooni- ja antiikeseme edasimüügi maksustamine erikorra alusel. (§ 41 ja § 42)

„Kasuminormi maksustamise kord - kollektsiooni ja antiikesemed“
(ingl k „Margin sceme – Collector`s items and antiques“

26

Kinnisasja, metallijäätmete ja kulla maksustamine erikorra alusel vastavalt KMS §411 toodud juhtudel. (siseriiklik pöördmaksustamine)

„Pöördmaksustamine“
(ingl. k „Reverse charge“)

           

 

Muud viited

 •  Kui ettevõtlusega tegelev välisriigi isik on määranud maksuesindaja ( KMS § 20 ), siis selle maksuesindaja maksukohustuslasena registreerimise number, nimi, aadress ning viide KMS § 20 lõikele 6 või direktiivi 2006/112/EÜ artiklile 204
 •  Käibemaksuseaduse § 37 lõike 5 alusel arve koostamisel märge „endale arve koostamine“ (ingl. k „self-billing“)

Märkused:

 •  Maksuvabastuse ning 0% määra rakendamisel (va juhul kui märkida tuleb „pöördmaksustamine“) võib viited käibemaksuseadusele või direktiivile asendada muu selge ja üheselt mõistetava märkega.
 •   Kauba ekspordi korral viidet maksumäära aluseks olevale sättele ei tule märkida (va juhul kui kauba ekspordina käsitatakse ühendusvälise riigi füüsilisele isikule kauba müümist).
 •   Kui käive kuulub pöördmaksustamisele, siis märgitakse arvele „pöördmaksustamine“ sõltumata sellest, kas tegemist on maksuvaba käibega või maksustatakse käivet 0% määraga. Näiteks kauba ekspordiga seotud kaubaveoteenuse osutamisel teise liikmesriigi maksukohustuslasele pannakse märge „pöördmaksustamine“. Samuti märgitakse arvele viide „pöördmaksustamine“ juhtudel, kui käibe tekkimise koht on teises liikmesriigis kus rakendatakse laialdast pöördmaksustamist  (lähtudes direktiivi 2006/112/EÜ artiklist 194) ning seetõttu kauba müüja või teenuse osutaja ei ole kohustatud teises liikmesriigis end maksukohustuslasena registreerima. Näiteks kinnisasjaga seotud teenuse osutamisel teise liikmesriigi maksukohustuslasele liikmesriigis, kus rakendatakse laialdast pöördmaksustamist märgitakse arvele „pöördmaksustamine“.